அறிந்தும்…அறியவில்லை…

மழலைக்காலம்

னக்கு எதுவும்

தெரியாது என்று

எங்களுக்கு தெரிந்தவைகளை

கற்பிக்கும் ஆர்வத்தில்

மறந்து போய் விடுகிறோம்

உன்னிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள…

 -விஜயன்.

4 thoughts on “அறிந்தும்…அறியவில்லை…

  1. அன்பின் விஜயன் – கற்றுக் கொடூக்கும் போது கற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம் – மறக்கிறோம் – நல்ல சிந்தனை – நல்வாழ்த்துகள் விஜயன் – நட்புடன் சீனா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s