Archive | January 2012

உலகின் மிகச்சிறிய கவிதைப்புத்தகம்

லகின் மிகச்சிறிய கவிதைப்புத்தகம்
என்னிடம் இருக்கிறது
நீ இதழ் துடைத்து வீசி எறிந்த
டிஷ்யூ பேப்பர் வடிவில்
                         விஜயன்