முழுமைகளின் முடிவு போராட்டம்


♦எனக்குள்

கவிதைகள் உதிக்கிற

எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும்

என் பேனா

காகிதத்தை

”என்”னால் நிரம்ப செய்கிறது.

♦காகிதம்

”என்”னால் நிரம்புகிற

அந்த வேலைகளிலெல்லாம்

பேனாவும்,காகிதமும்

தங்களின் முழுமைகளை

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக

முடித்துக் கொள்கின்றன..

♦பெரும்பாலும்..

நான்

காகிதத்தை கவிதைகளால்

நிரப்புகிற எல்லா வேலைகளும்

முழுமைகளின் முடிவு போராட்டங்களாக

முடிந்து விடுகிறது..

-விஜயன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s